The Shadow trick in golf là thủ thuật khi bóng golf đang sát miệng lỗ mà chưa rơi xuống thì hay di chuyển tới gần để bóng của mình bao trùm lên bóng golf. Điêù kì diệu “đôi lúc” xảy ra.

@golfsupport365

The Shadow trick in golf là thủ thuật khi bóng golf đang sát miệng lỗ mà chưa rơi xuống thì hay di chuyển tới gần để bóng của mình bao trùm lên bóng golf. Điêù kì diệu “đôi lúc” xảy ra. Video này là 1 ví dụ :)) #golf #golfsupport365 #golftiktok #golfsupport

♬ nhạc nền – Golf Support – Golf Support