Caddie có thể đưa ra lời khuyên và những sự trợ giúp khác cho golfer trong một vòng đấu, nhưng sẽ có giới hạn cho những việc mà caddie được làm. Golfer nên chú ý đến điều này bởi chính họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của caddie trong một vòng đấu (ngay cả khi trận đấu tạm dừng) và có thể nhận hình phạt theo luật nếu caddie của họ vi phạm.