Green là một khu vực đặc biệt nằm trong 5 khu vực của sân golf được định nghĩa trong luật golf.